تماس با قند چناران

مدیر عامل: اسمعیل زرین زاده

تلفکس: 16 68 12 46 - 051

تلفن همراه: 09153166295

پست الکترونیکی: ghand.chenaran@gmail.com


مدیر بازرگانی 

تلفکس: 14 68 12 46 - 051

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: ghand.chenaran@yahoo.com


 

تماس با مدیریت شرکت