تماس با قند چناران

مدیر عامل: اسمعیل زرین زاده

تلفکس: 16 68 12 46 - 051

تلفن همراه:

پست الکترونیکی: ghand.chenaran@gmail.com

 

مدیر بازرگانی 

تلفکس: 14 68 12 46 - 051

تلفن همراه: 09158335900

پست الکترونیکی: ghand.chenaran@yahoo.com

 

 

تماس با مدیریت شرکت