صاحبان سهام و هیأت مدیره شرکت

هیأت مدیره شرکت:

مهندس کاظم معتمدی فر
  رئیس هیأت مدیره
مهندس اسمعیل زرین زاده
  نائب رئیس هیأت مدیره
 بهمن دانایی   عضو هیأت مدیره

مدیرعامل:
مهندس اسمعیل زرین زاده