+98(051) 46122811-12-13 info@chenaransugar.com

مناقصات

لیست مناقصات

مناقصه حفاظت

شرکت قند چناران در نظر دارد حفاظت و حراست کوی سازمانی خود را واقع در شهرستان چناران جنب کارخانه قند به وسعت حدود 15 هکتار را با شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

  1. شرکت  حفاظتی و مراقبتی متقاضی بایستی دارای رتبه یکم و یا دوم از پلیس پیشگیری را داشته باشند.
  2. تعداد نگهبانان در شیفتهای صبح و عصر 2 نفر و در شیفت شب سه نفر جمعا 7 نفر بایستی باشد.
  3. همیشه یک نفر از نگهبانان بایستی در حال کشت زنی در محوطه کوی سازمانی بایستی باشد.
  4. نگهبانان بایستی دارای لباس متحد الشکل و تجهیزات مربوطه باشند.
  5. نگهبانان بایستی متاهل و حداکثر 35 سال سن داشته باشند.
  6. نگهبانان موظّف هستند کلّیۀ شئونات کارفرما را بلحاظ رفتار و کردار و گفتار رعایت نموده همچنین کلیّۀ قوانین و مقرّرات حفاظت و ایمنی را رعایت نمایند.

 شرکتهای واجد صلاحیت میتوانند از روز یکشنبه مورّخ 1399/04/22 با مراجعه به واحد بازرگانی شرکت قند چناران(شماره تماس:46126814-051) فرمهای اطلاعات و شرایط مربوط به مناقصه را دریافت و یا از طریق آدرس اینترنتیwww.chenaransugar.com دانلود نمایند.متقاضیان پس از بررسی و تکمیل اسناد مناقصه بایستی پیشنهادات کتبی خود را در پاکات دربسته تا روز پنجشنبه مورّخ 1399/04/26 به آدرس پستی خراسان رضوی - شهرستان چناران شرکت قندچناران کدپستی : 13169-93617 ارسال نمایند.

 جلسه مناقصه و بازگشایی پاکتها در ساعت 12 ظهر روزشنبه مورّخ 1399/04/28 در سالن کنفرانس شرکت خواهد بود و برنده مناقصه معرفی خواهند شد. در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معاملات جلسه بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

شرکت در رد یک یا کلیۀ پیشنهادات مختار است.

دانلود فرم مناقصه