+98(051) 46122811-12-13 info@chenaransugar.com

مناقصات

لیست مناقصات

کود و سموم

شرکت قند چناران در نظر دارد خرید انواع کودهای ریز مغذی و سموم دفع آفات نباتی را از طریق مناقصه و از شرکت یا شرکتهای واجد صلاحیت انجام دهد.

 شرکتهای واجد صلاحیت میتوانند از روز سه شنبه مورّخ 1400/01/17 با مراجعه به واحد بازرگانی شرکت قند چناران(شماره تماس:46126814-051) فرمهای اطلاعات و شرایط مربوط به مناقصه را دریافت و یا از طریق آدرس اینترنتیwww.chenaransugar.com دانلود نمایند.متقاضیان پس از بررسی و تکمیل اسناد مناقصه بایستی پیشنهادات کتبی خود را در پاکات دربسته تا روز سه شنبه مورّخ 1400/01/24 به آدرس پستی خراسان رضوی - شهرستان چناران شرکت قندچناران کدپستی : 13169-93617 ارسال نمایند.

 جلسه مناقصه و بازگشایی پاکتها در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورّخ 1400/01/25 در سالن کنفرانس شرکت خواهد بود و برنده مناقصه معرفی خواهند شد.

پشرکت در رد یک یا کلیۀ پیشنهادات مختار است.

دانلود فرم های مناقصه