+98(051) 46122811-12-13 info@chenaransugar.com

مناقصات

لیست مناقصات

مناقصه بیمه 1400

شرکت قند چناران در نظر دارد بیمه های (آتش سوزی ابنیه و ماشین آلات ،موجودی انبارها )،(مسئولیّت مدنی کارفرما در قبال کارکنان)،(عمر و حوادث گروهی)،(شخص ثالث)،(بدنۀ خودروها) و (تکمیل درمان گروهی) خود را برای مدَت یکسال از 1400/05/01 تا 1401/04/31  تجدید و از طریق مناقصه به بیمه گر  یا بیمه گران واجد شرایط واگذار نماید.کلیّه شرکت های بیمه گر میتوانند از روز شنبه مورّخ 1400/04/26 با مراجعه به واحد بازرگانی شرکت قند چناران(شماره تماس:46126814-051) فرمهای اطلاعات و شرایط مربوط به مناقصه را دریافت و پس از بررسی، پیشنهادات کتبی خود را در پاکات دربسته تا روز سه شنبه مورّخ 1400/04/29 به آدرس پستی خراسان رضوی-شهرستان چناران شرکت قندچناران-کدپستی:13169-93617 ارسال نمایند.همچنین فرمهای اطلاعات و شرایط مناقصه از طریق آدرس اینترنتیwww.chenaransugar.com قابل دریافت میباشد.

 جلسه مناقصه و بازگشایی پاکتها در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورّخ 1400/04/31 در سالن کنفرانس شرکت خواهد بود و برنده یا برندگان مناقصه معرفی خواهند شد. در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معاملات شرکت ، مناقصه بصورت حضوری برگزار خواهد شد .

ضمناً در سال گذشته تمامی  بیمه نامه ها با شرکت بیمه تجارت نو بوده است.

شرکت در رد یک یا کلیۀ پیشنهادات مختار است.

   

      دانلود فرم های مناقصه